استفاده از ونتیلاتور در انتقال داخل بیمارستانی بیماران جراحی مغز و اعصاب