بررسی دقت اندازه گیری ماندگاری کپسول اکسیژن در ونتیلاتور پرتابل