تجهیزات پزشکی شعبانی

واردکننده مستقیم زئولیت های اکسیژن ساز

خانه 5A Zeolite

5A Zeolite

فرمول شیمیایی آن Ca4,5 [(Al02)12(SiO2)12] · nH2O می باشد

این نوع دارای منافذی است که انداز آن   5Aاست. این معناست که هیچ مولکولی کوچکتر از 5A  را جذب نکند. این نوع زئولیت یک سیلیکات آلومینو قلیایی به شکل کلسیم از ساختار بلوری نوع A است. کاربرد اصلی جداسازی آلکان طبیعی و ایزومر ، جذب همزمان دی اکسید کربن و رطوبت ، همراه با جذب نوسان فشار (PSA) برای گازها است. میزان توالی جذب C3-C14 ، C2H5CL ، C2H5Br ، CH3L ، C2H5NH2 ، CH2CL2CH2Br2 ، CHF2CL ، CHF3 ، CF4 ، (CH3) NH2 ، B2H6CF2CL2 ، CHFCL2 و CF3C است.

کاربرد:

فرایند جداسازی پارافین طبیعی
پالایش مبرد SF6 برای قدرت (از بین بردن رطوبت و هیدروکربن)
فرآیند اکسیژن / هیدروژن PSA (جذب نوسان فشار)